ชุมชน
ดูแลเอาใจใส่
ความรู้วิชาชีพ

คุณธรรม
จริยธรรม

พัฒนางานศิลปะ
องค์กรคุณภาพ

ความสามัคคี
ขวัญ+กำลังใจ

สร้างเครือข่าย
รับสนองนโยบาย
พัฒนาบุคลากร

วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านช่างศิลป์  ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ
พันธกิจ (Mission)
1.จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาด้านช่างศิลป์ที่มีคุณภาพ
สามารถสร้างงานทางวิชาชีพได้อย่างมีคุณค่า
2.สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้านช่างศิลป์ที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ
3.เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการด้านช่างศิลป์เป็นที่ยอมรับของชุมชน
4.บูรณาการพันธกิจทุกด้านเข้ากับงานศิลปวัฒนธรรม
5.บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล บุคลากรรู้รักสามัคคี อยู่อย่างมีความสุข
ปรัชญา
        สร้างสรรค์ศิลปะ  พัฒนาสังคม  สร้างคนให้มีธรรม
ปณิธาน
         มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาด้านศิลปะเพื่อพัฒนางานช่างศิลป์ให้คงอยู่ต่อไป
วัตถุประสงค์ (Objective)
          เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาด้านช่างศิลป์  
สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์   ให้บริการทางวิชาการด้านช่างศิลป์และอนุรักษ์สืบสาน
สร้างสรรค์  ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม
เงื่อนไขความสำเร็จ
          บุคลากรทุกคนของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  มุ่งมั่นร่วมมือกัน สามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นที่พึ่งด้านศิลปะของชุมชนและสังคม
ความมุ่งมั่น

ค่านิยมหลักของวิทยาลัย (Core Values)
SP-Arts
           S  -   Sincerity          -  ความจริงใจต่อกัน
           P   -  Participative    -  การมีส่วนร่วม
           A  -   Attitude           -  มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่อเพื่อนร่วมงาน
           R  -  Responsibility   -  บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบ
           T -  Trust                  -  ความไว้วางใจ
           S  -  Systems           -  ทำงานเป็นระบบ 

อัตลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษา
         มีทักษะปฏิบัติด้านช่างศิลป์เป็นที่ยอมรับระดับชาติ
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย
         เป็นศูนย์กลางบริการด้านศิลปะแก่ชุมชนและสังคม
สีประจำวิทยาลัย
       สีเขียว สีเหลือง
ต้นไม้ประจำวิทยาลัย
       ต้นพิกุล
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการจัดการศึกษาด้านช่างศิลป์ ทั้งระดับอาชีวศึกษาและ
                            อุดมศึกษาให้มีคุณภาพสามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้
เป้าประสงค์

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ
  ของชุมชนและสังคม
 2. จัดทำมาตรฐานวิชาชีพช่างศิลป์ในระดับอาชีวศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

กลยุทธ์

 1. จัดทำการวิเคราะห์ ประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาโดยจัดทำ มคอ. 3-7 ให้สอดคล้องตามความต้องการและเปลี่ยนแปลงของสังคมและท้องถิ่น
 2. จัดทำการวิเคราะห์ประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรระดับอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องตามความต้องการและเปลี่ยนแปลงของสังคมและท้องถิ่น
 3. การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ TQF
  และเกณฑ์ที่อุดมศึกษากำหนด
 4. มีกิจกรรมประสานสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า
 5. พัฒนากระบวนการสรรหา การรับสมัครและระบบการคัดเลือกในทุกสาขาวิชาโดยใช้กลยุทธ์เชิงรุก
 6. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยชุมชน
  และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะมีส่วนร่วม
 7. พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งกลุ่มศึกษาทั่วไปและวิชาชีพ
 8. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความเข้มแข็งและสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของงาน
 9. พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียน นักศึกษา
  ให้สามารถใช้งานได้จริง
 10. สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถหารายได้ระหว่างเรียนเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ
  ในการประกอบอาชีพอิสระในอนาคต
 11. จัดทำมาตรฐานวิชาชีพด้านช่างศิลป์ระดับอาชีวศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานวิจัยงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม องค์
                        ความรู้ด้านช่างศิลป์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคม และเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ
เป้าประสงค์
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านช่างศิลป์ที่มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับระดับชาติ
กลยุทธ์
1. พัฒนาและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับการทำวิจัยงานสร้างสรรค์  
    นวัตกรรม
        2.  จัดหาทุนสนับสนุนในการดำเนินการทำวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมทั้งภายในและ
    ภายนอก
        3. จัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ด้านงานวิจัย ดำเนินการตามแผนและติดตามประเมินผล
        4. ดำเนินการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนำไปเป็นประโยชน์แก่สังคม

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อให้บริการด้านศิลปะที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์
        มีบริการทางวิชาการด้านศิลปะที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง และสามรถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างงานสร้างอาชีพได้
กลยุทธ์

 1. จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านศิลปะตามความต้องการของชุมชนและสังคม
 2. มีข้อมูลหรือองค์ความรู้ทางด้านศิลปะที่ได้จากการจัดเก็บการวิเคราะห์ สังเคราะห์
  การนำไปใช้ประโยชน์ โดยเก็บเป็นข้อมูลสำหรับแหล่งเรียนรู้
 3. สร้างระบบเครือข่ายทางด้านศิลปะให้มีความเชื่อมโยงและสร้างประโยชน์ร่วมกัน
 4. จัดทำบริการวิชาการด้านศิลปะที่สร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  บูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานบริการ
วิชาการเข้ากับศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น
เป้าประสงค์
 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะสามารถให้บริการองค์ความรู้สู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
        1.พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของ
            ชุมชนและสังคม
        2.มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน วิจัย การบริการ
            วิชาการ และกิจกรรมนักศึกษา

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการบริหาร การจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

 1. กำหนดให้ทุกหน่วยงานนำระบบ PDCA ไปใช้กับทุกกระบวนการในการปฏิบัติงาน
 2. พัฒนาศักยภาพครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
  กับวิชาชีพและงานที่รับผิดชอบ
 3. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทำผลงานทางวิชาการ
  และสร้างความก้าวหน้าทางสายงานอาชีพของแต่ละบุคคล
 4. จัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยเชิงรุกสามารถติดตามกำกับและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
 5. การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับการบริหารยุทธศาสตร์
 6. พัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง
 7. พัฒนาระบบการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ การเรียนรู้สิ่งใหม่ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
  ทำงานร่วมกัน
 8. มีการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม
 9. พัฒนาด้านทรัพยากร อาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
  และการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม

 

สถาบัน
บุคลากร
นักศึกษา