วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีเป็นสถาบันจัดการศึกษาด้านทัศนศิลป์  ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ และนานาชาติ
พันธกิจ (Mission)
1.จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ด้านทัศนศิลป์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
2.สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้านทัศนศิลป์ที่มีคุณค่าต่อสังคม และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
3.เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการด้านทัศนศิลป์เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
4.บูรณาการพันธกิจทุกด้านเข้ากับงาน อนุรักษ์ สืบสานพัฒนาและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม
5.บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยธรรมาภิบาล

ปรัชญา (Philosophy)

          สร้างสรรค์ศิลปะ  พัฒนาสังคม  สร้างคนให้มีธรรม

ปณิธาน (Resolution) 

         มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาด้านศิลปะเพื่อพัฒนางานทัศนศิลป์ให้คงอยู่ต่อไป
วัตถุประสงค์ (Objective)
1.เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ด้านทัศนศิลป์ที่มีคุณภาพ
2.ส่งเสริม สนับสนุน สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ด้านทัศนศิลป์ ที่มีคุณค่าต่อสังคม และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
3.เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านทัศนศิลป์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
4.อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม
5.พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
เอกลักษณ์  (Uniqueness)
         เป็นผู้นำด้านงานศิลป์
อัตลักษณ์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
         สืบสาน  สร้างสรรค์  งานศิลป์
อัตลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
มืออาชีพงานศิลป์
ค่านิยมองค์กร
มุ่งมั่นพัฒนา  ก้าวหน้าวิชาการ  สืบสานงานศิลป์

ยุทธศาสตร์ (Strategies) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1   การสร้างคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 2   การพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้เรียนที่ส่งเสริมในศตวรรษที่ 21 และนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0
กลยุทธ์ที่ 3   การส่งเสริมโอกาสและความสามารถของผู้เรียนในเวทีการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม        ในระดับชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์บนพื้นฐานเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นและความเป็นไทยและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนานักวิจัยและการสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลป์
กลยุทธ์ที่ 2   เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 3   จัดหาแหล่งทุนทั้งภายใน ภายนอกให้ผู้วิจัยเพื่อผลิตผลงานชิ้นใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 2   การให้บริการหลักสูตรระยะสั้นด้านทัศนศิลป์ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและการศึกษาตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1   สืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
กลยุทธ์ที่ 2   สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนำด้านทัศนศิลป์ บนฐานการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 2   ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อ    ต่อการเรียนและการทำงานอย่างมีความสุข ปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการข้อมูลองค์ความรู้ เผยแพร่    ไปสู่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ 4   การประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับชาติ
กลยุทธ์ที่ 5   พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 6   พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านทัศนศิลป์ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ   
ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ จำนวน
9 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดระดับผลผลิตในแต่ละกลยุทธ์ จำนวน 26 ตัวชี้วัด