Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลการรับสมัคร นักเรียน - นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการ Download ให้คลิกขวาที่รูปแล้วเลือก Save link as...

-คู่มือการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

-ใบสมัคร ปวช.

-บัตรประจำตัวผู้สมัคร ระดับ ปวช.

-คู่มือการเข้าศึกษาต่อหลักสุตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

-ใบสมัคร ปวส.

-บัตรประจำตัวผู้สมัคร ระดับ ปวส.

-กำหนดการสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศิลปกรรม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2566