Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการ Download ให้คลิกขวาที่รูปแล้วเลือก Save link as...
   

ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงที่จอดรถ จักรยานยนต์พร้อมป้ายป้อมยาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(E-bidding)

เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565

ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงที่จอดรถจักรยาน

พร้อมป้อมยาม ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565

เปลี่ยนเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565

เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565

งานปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์พร้อมป้อมยาม

เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา

เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงอาหาร

เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงอาหาร

เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา

จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563

แบบประกาศราคาก่อสร้างอาคาร

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงิน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงิน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

งานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดการคำนวณราคากลาง งานก่อสรางศูนย์การเรียนรู้ 63

เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาฯ 63

เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำไตรมาสที่ 1

(เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)

เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพักครู

ภาควิชาศึกษาทั่วไป ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง

ห้องพักครูภาควิชาศึกษาทั่วไป

เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563

กำหนดการเบิกจ่ายทุนสร้างสรรค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 2

ใบสำคัญรับเงิน

แบบรายงานความก้าวหน้า

เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

ขออนุมัติหลักการโครงการ

ในปีงบประมาณ 2562

เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กล้องวงจรปิด

เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ

เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ

เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หุ่นปูนเพื่อการศึกษา

เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 

 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

ซื้อยานพาหนะและขนส่ง

 

 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง

ลานเอนกประสงค์

 

 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561

จ้างเหมาปรับปรุงทาสีภายนอก

อาคารเรียนรวมและวิชาประกอบ

จำนวน 1 รายการ

เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 1 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561

จ้างเหมาทาสีภายนอกอาคาร

หอประชุมและนิทรรศการ

จำนวน 1 รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 1 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน 4 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตารางแสดงงบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ปรับปรุงห้องน้ำ หอพักนักศึกษา

ตารางแสดงงบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารเรียนรวมและวิชาประกอบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนรวมและวิชาประกอบ

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน 4 รายการ

ตารางแสดงงบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

และราคากลาง (อ้างอิง)

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงงบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

และราคากลาง (อ้างอิง)

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 1 รายการ

ตารางแสดงงบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

และราคากลาง (อ้างอิง)

 

 

จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนรวม

และวิชาประกอบ

 

จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ หอพัก

นักศึกษา

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง จำนวน 1 รายการ

ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

(ตาราง ปปช.๐๗) ๗ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

(ตาราง ปปช.๐๗) ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง TOT

ประจำปี2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ จ้างดาเนินการอำนวยความสะดวก

ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศ  
ขนาด 45 ที่นั่ง   จำนวน  1  คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding
)

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบ ราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนภาควิชาศึกษาทั่วไป

 

 

ประกาศวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารศิลปะไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกวดราคาซื้อรถบัสปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

และ

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

และ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน  ๑  รายการ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง

ห้องเรียนภาควิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สอบราคาจ้าง

งานติดตั้งตาข่ายกั้นนกอาคาร

ปฏิบัติงาน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

ที่สำนักงาน

ประจำปีงบประมาณ 2558

และ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ

การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

การศึกษา จำนวน 5 รายการ

ประจำปีงบประมาณ 2558

และ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ