Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการ Download ให้คลิกขวาที่รูปแล้วเลือก Save link as...

เทคนิคการทำงานให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ

ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 2558

เทคนิคการเรียนการสอน ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน (ต่อยอด) 2558
การจัดทำผลงานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์เชิงงานวิจัย (ต่อยอด) 2558

การจัดทำผลงานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์เชิงงานวิจัย

เทคนิคการทำงานให้ผู้ใช้บริการ

เกิดความพึงพอใจของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

การปั้นปูนสดด้วยวัสดุสมัยใหม่ (ปูนเยื่อกระดาษ) ในจังหวัดสุพรรณบุรีฉบับนี้ งบประมาณ 25558

เทคนิคการเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

การเตรียมพื้นเขียนภาพจิตรกรรมไทยบนพื้นไม้

วาดเส้นใบหน้าคนจากหุ่นเหลี่ยม


เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน

 

 

 

 

KM ด้านการเรียนการสอน

เรื่อง การเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

 

 

 

การจัดทำผลงานสร้างสรรค์เชิงงานวิจัย

ประจำปี งบประมาณ 2557

 

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

''การหล่อพระพุทธรูปที่อำเภออู่ทอง ในจังหวัดสุพรรณบุรี"

 

 

การจัดการความรู้

เรื่องเทคนิคการปฏิบัติงานสายสนับสนุน

ให้มีประสิทธิภาพด้วยการทำงานเป็นทีม

 

 

แบบฝึกหัด การวาดเส้นหุ่นปูนใบหน้าคน