Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

นายเอนก พูลเพิ่ม

พนักงานธุรการ (4)

นางสมจิตร นาอุทัย

พนักงานธุรการ (3)

นายณรงค์ แซ่ลอ

ช่างไม้ (4)

นายวุฒิบูรณ์ สอาดดี

ช่างไม้ (4)

นายสุริยะ ธิตัง

ช่างไม้ (3)

นายสมิต ดีประเสริฐ

พนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์ )

นางกาญจนา ทองมรกฎ

ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานทำความสะอาด)

นางสาวธัญญธร ปะนะะนิ่ม

พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนสวน)

นายณัฐชัย คงฤทธิ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย)