Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
นางขวัญใจ พิมพิมล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

ประธานกรรมการ

นายแผน เอกจิตร

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ

รองประธานกรรมการ


นายเรืองศักดิ์ สุขาทิพยพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสรชัด สุจิตต์
ผู้ทรงคุณวุฒิ่

นายพิวัฒน์ บุญคำภา

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร

กรรมการ


นางฉัตรฤทัย บูรณากาญจน์

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

กรรมการ


นายโกเมศ คันธิก

ผู้อำนวยการฝ่ายฯ ศิลปวัฒนธรรม

กรรมการ


นางปัติมา โฆษิตเกษม

หัวหน้าภาคศึกษาทั่วไป

กรรมการ

 


นางกาญจนา ชลสุวัฒน์

หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย

กรรมการ


นางพิณฑ์ ไกรแก้ว

หัวหน้าภาควิชาศิลปสากล

กรรมการ

นายวัชระชัย สุวานิช

กรรมการผู้แทนครู


นาย ชิษณุพงศ์ ชัยภาณุศักดิ์

กรรมการผู้แทนครู


นายวิศิษฐ พิมพิมล

กรรมการผู้แทนครู


นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญ

เลขานุการ