Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
นางขวัญใจ พิมพิมล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

ประธานกรรมการ

นายสุขุม บัวมาศ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

 

นายพิสิฏฐ์ ช่างผาสุข

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมศ คันธิก

รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายบริหารและฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

กรรมการโดยตำแหน่ง

นายแผน เอกจิตร

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ

กรรมการโดยตำแหน่ง


นายพิเศษ โพพิศ

รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

กรรมการโดยตำแหน่ง


นางสาวจุฑาทิพ ชาวกงจักร์

หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป

กรรมการโดยตำแหน่ง


นางพิมพ์จุฑา สารกุล

หัวหน้าภาคศิลปไทย

กรรมการโดยตำแหน่ง


นางพิณฑ์ ไกรแก้ว

หัวหน้าภาควิชาศิลปสากล

กรรมการโดยตำแหน่ง

 


นางฉัตรฤทัย บูรณากาญจน์

ผู้แทนครู

กรรมการผู้แทนครู


ผศ.วิทยา ชลสุวัฒน์

ผู้แทนครู

กรรมการผู้แทนครู

 


นายรุจน์ ถวัลย์อรรณพ

ผู้แทนครู

กรรมการผู้แทนครู


นางสาวทัศนีย์ รุ่งทวีชัย

อาจารย์

เลขานุการ